Akcionārs

2024-05-30; VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” kārtējā akcionāru sapulcē, kas notika 2024.gada 30.maijā, ir pieņemti šādi lēmumi.

1.  Jautājumā “Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada finanšu pārskatu” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes ziņojumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada pārskatu, budžeta izpildi, peļņas sadali un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem.

1.2.      Pieņemt zināšanai SIA “PB Audit” revidenta ziņojumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada pārskatu.

1.3.      Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada pārskatu.

1.4.      Pieņemt zināšanai, ka VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada pārskats noslēdzies ar zaudējumiem 1`829`796 EUR apmērā.

1.5.      Uzdot VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos Valsts ieņēmumu dienestam iesniegt VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada pārskatu, revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada pārskata apstiprināšanu.

1.6.      Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu un atbilstoši VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada rādītājiem:

1.6.1. neto apgrozījums 26`028`695 EUR;

1.6.2. bilances kopsumma 44`101`337 EUR;

1.6.3. vidējais darbinieku skaits 305,

atzīt, ka VAS “Latvijas gaisa satiksme” iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā.

1.7. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes priekšsēdētāja Dina Meriranda, padomes locekļa Andra Ozoliņa un Aleksandra Guseva pašvērtējumus par 2023. gadu.

2. Jautājumā “Atskaite par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada peļņas izlietošanu” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes atskaiti par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada peļņas izlietošanu.

3. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem 2023.gadā” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

3.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem 2023.gadā.

3.2.      Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes ziņojumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2023.gadā.

3.3.      Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātu 2023.gadā izpildi.

            4. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2024.gada pārskata revidenta ievēlēšanu un tā atlīdzības apmēra noteikšanu” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

            4.1.      Ievēlēt SIA “PB Audit” (reģistrācijas Nr.: 44103142230, juridiskā adrese: Ceriņu iela 5, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070) par VAS “Latvijas gaisa satiksme” revidentu 2024.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai.

4.2.      Noteikt atlīdzību revidentam par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2024.gada finanšu pārskata revīziju – 9 900,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

2024-05-30; Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Komerclikuma 174.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmā daļas 1., 2. un 5.punktu, kā arī  Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumu Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”, 2. punktu, VAS “Latvijas gaisa satiksme” valde ar 2024.gada 16.maija lēmumu Nr.2 (protokols Nr.25/24) sasaukusi kārtējo akcionāru sapulci 2024.gada 30.maijā plkst. 13:00, tiešsaistē ar videokonferenču sakaru palīdzību (MS Teams), ar šādu darba kārtību:

 1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada finanšu pārskatu.
 2. Atskaite par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada peļņas izlietošanu.
 3. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem 2023.gadā.
 4. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2024.gada pārskata revidenta ievēlēšanu un tā atlīdzības apmēra noteikšanu.

2024-02-07; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2024.gada 7.februārī, ir pieņemti šādi lēmumi.

1.  Jautājumā “Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2023.gada otrajā pusgadā” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2023.gada otrajā pusgadā.

2.  Jautājumā “Par izmaiņām VAS “Latvijas gaisa satiksme” Atlīdzības sistēmas nolikumā” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto informāciju, ka Atlīdzības sistēmas nolikumā darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši VAS “Latvijas gaisa satiksme” saimnieciskās darbības rādītājiem.

2.2. Piekrist VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2024.gada 18.janvāra lēmumam Nr.2 (protokols Nr.3/24) par izmaiņām Atlīdzības sistēmas nolikumā.

3. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme”  2023.gada provizoriskajiem rezultātiem un plānotajiem finansiālajiem un darbības rezultatīvajiem rādītājiem 2024.gadam” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

3.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada provizoriskos finansiālos un darbības rezultatīvos rezultātus, saskaņā ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2023.gada 16.novembra lēmumu Nr.3 (protokols Nr.45/23).

3.2. Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” plānotos finansiālos un darbības rezultatīvos rādītājus 2024.gadam.

2024-02-07; Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.pantu, 98. panta pirmo un otro daļu, kā arī 118.pantu un ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44.punktu, ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2024.gada 1.februāra lēmumu Nr.4 (protokols Nr.7/24) 2024.gada 7.februārī plkst. 10.00 ir sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce. Sapulce notiks tiešsaistē ar videokonferenču sakaru palīdzību. Sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

 1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2023.gada otrajā pusgadā.
 2. Par izmaiņām VAS “Latvijas gaisa satiksme” Atlīdzības sistēmas nolikumā.
 3. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada provizoriskajiem rezultātiem un plānotajiem finansiālajiem un darbības rezultatīvajiem rādītājiem 2024.gadam.

2023-12-06; Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un otro daļu un ievērojot VAS “Latvijas gaisa satiksme” statūtu 19.punktā noteikto, ar valdes 2023.gada 23.novembra lēmumu Nr.2 (protokols Nr.46/23) 2023.gada 6.decembrī plkst. 15:00 ir sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce. Sapulce notiks Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-1053. Sapulces darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:

 1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita stratēģiju 2024.-2027.gadam.
 2. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita plānu 2024.gadam

2023-03-22; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas un kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2022.gada 22.martā, ir pieņemti šādi lēmumi.

 1. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada otrajā pusgadā” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada otrajā pusgadā.

 • Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita 2022.gada plāna izpildi” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto atskaiti par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita 2022.gada plāna izpildi.

 • Jautājumā  “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada finanšu pārskatu” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādus lēmumus:

3.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes ziņojumu “Ziņojums VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāram par 2022.gada pārskatu, budžeta izpildi, peļņas sadali un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem”.

3.2. Pieņemt zināšanai SIA “PB Audit” revidenta ziņojumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada pārskatu.

3.3. Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada pārskatu.

3.4. Pieņemt zināšanai, ka VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada pārskats noslēdzies ar zaudējumiem 4 523 593 EUR apmērā.

3.5.  Uzdot VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos Valsts ieņēmumu dienestam iesniegt VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada pārskatu, revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.

3.6. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu un atbilstoši VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada rādītājiem:

           3.6.1. neto apgrozījums 19 270 281 EUR;

           3.6.2. bilances kopsumma 35 635 615 EUR;

           3.6.3. vidējais darbinieku skaits 320,

atzīt, ka VAS “Latvijas gaisa satiksme” iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā.

3.7. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes priekšsēdētāja Dina Meriranda, padomes locekļu Andra Ozoliņa un Aleksandra Guseva pašvērtējumus par 2022. gadu.

 • Jautājumā “Atskaite par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada peļņas izlietošanu” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

 4.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes atskaiti par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada peļņas izlietošanu.

 • Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem 2022.gadā” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādus lēmumus:
 • Pieņemt zināšanai pārskatu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem 2022.gadā.
  • Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes ziņojumu “Ziņojums par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2022.gadā”.
  • Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātu 2022.gadā izpildi.
 • Jautājumā “Par dāvanu novērtēšanas komisijas izveidi” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādus lēmumus:

6.1. Uzdot VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdei izveidot dāvanu novērtēšanas komisiju  un nodrošināt, ka izveidotā komisija  savā darbībā ievēro  Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 “Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums”  noteikto  kārtību.

6.2. Uzdot VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdei nodrošināt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”   ievērošanu attiecībā uz komisijas sagatavoto dāvanas  novērtēšanas akta apstiprināšanas kārtību.

2023-03-22; Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44.punktu un 50.punktu, kā arī, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98. panta pirmo un otro daļu,  ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2023.gada 16.februāra lēmumu Nr.2 (protokols Nr.6/23) ir sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce 2023.gada 22.martā plkst. 15:00, Muzeju ielā 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-1053, ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

 1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada otrajā pusgadā.
 2. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita 2022.gada plāna izpildi.

2022-12-29; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2022.gada 29.decembrī, ir pieņemti šādi lēmumi.

1. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita plānu 2023.gadam” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

1.1.Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto informāciju par iekšējā audita plānu 2023.gadam.

1.2. Piekrist VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2022.gada 3.novembra lēmumam Nr. 2 (protokols Nr. 39) par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita plāna 2023.gadam apstiprināšanu.

1.3. Uzdot VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi.

2. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita stratēģiju 2023.-2026.gadam” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto informāciju par iekšējā audita stratēģiju 2023.-2026.gadam.

2.2. Piekrist VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2022.gada 3.novembra lēmumam Nr. 2 (protokols Nr. 39) par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita stratēģijas 2023. – 2026.gadam apstiprināšanu.

3. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada provizoriskiem rezultātiem un plānotajiem finansiālajiem un darbības rezultatīvajiem rādītājiem 2023.gadam” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

3.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada provizoriskos finansiālos un darbības rezultatīvos rezultātus saskaņā ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2022.gada 17.novembra lēmumu Nr.2 (protokols Nr.41).

3.2. Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” plānotos finansiālos un darbības rezultatīvos rādītājus 2023.gadam.

4. Jautājumā “Par izmaiņām VAS “Latvijas gaisa satiksme” Atlīdzības sistēmas nolikumā” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu:

4.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto informāciju, ka Atlīdzības sistēmas nolikumā darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši VAS “Latvijas gaisa satiksme” saimnieciskās darbības rādītājiem.

4.2. Piekrist VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2022.gada 8.decembra lēmumam Nr.1 (protokols Nr.44) par izmaiņām Atlīdzības sistēmas nolikumā.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un otro daļu un ievērojot VAS “Latvijas gaisa satiksme” statūtu 19.punktā noteikto, ar valdes 2022.gada 8.decembra lēmumu Nr.3 (protokols Nr.44) ir sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce 2022.gada 29.decembrī plkst. 14:00 Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-1053 ar šādu darba kārtību:

 1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita plānu 2023.gadam.
 2. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita stratēģiju 2022.-2025.gadam.
 3. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada provizoriskiem rezultātiem un plānotajiem finansiālajiem un darbības rezultatīvajiem rādītājiem 2023.gadam.
 4. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” Atlīdzības sistēmas nolikumu.

2022-11-09; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2022.gada 9.novembrī, ir pieņemti šādi lēmumi:

Jautājumā “Par VAS ”Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada darbības rezultātu gala novērtējumu” akcionāru sapulce pieņēmusi lēmumu novērtēt VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada darbības rezultātus ar vērtējumu – labi.
Jautājumā “Par VAS ”Latvijas gaisa satiksme” aktualitātēm un attīstības prognozēm” akcionāru sapulce ir pieņēmusi zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto informāciju par VAS ”Latvijas gaisa satiksme” aktualitātēm un attīstības prognozēm.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.pantu, VAS “Latvijas gaisa satiksme” valde ar 2022.gada 28.oktobra lēmumu Nr.1 (protokols Nr. 38/22) ir nolēmusi sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci 2022.gada 9.novembrī plkst.15:00 Muzeju ielā 3, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-1053, ar šādu darba kārtību:

 1. Par VAS ”Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada darbības rezultātu gala novērtējumu.
 2. Par VAS ”Latvijas gaisa satiksme” aktualitātēm un attīstības prognozēm.

2022-08-17; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2022.gada 17.augustā, jautājumā “Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada pirmajā pusgadā” akcionārs ir nolēmis pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada pirmajā pusgadā.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44.punktā noteikto, VAS “Latvijas gaisa satiksme” valde, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un otro daļu, ar 2022.gada 14.augusta lēmumu Nr.1 (protokols Nr.29/22) ir sasaukusi ārkārtas akcionāru sapulci 2022.gada 17.augustā plkst. 9:00 (attālināti ar videokonferences sakaru palīdzību) ar šādu darba kārtības jautājumu: “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2022.gada pirmajā pusgadā.”

2022-05-30; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2022.gada 30.maijā, jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada pārskata revidenta ievēlēšanu un tā atlīdzības apmēra noteikšanu” akcionāru sapulce ir nolēmusi:

 1. Ievēlēt SIA “PB Audit” (reģ. Nr.: 44103142230, jur. adrese: Ceriņu iela 5, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070) par VAS “Latvijas gaisa satiksme” revidentu 2022.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai.
 2. Noteikt atlīdzību revidentam par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada finanšu pārskata revīziju – 6 400,00 EUR (seši tūkstoši četri simiti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu un 98. panta pirmo un otro daļu, VAS “Latvijas gaisa satiksme” valde ar 2022.gada 5.maija lēmumu Nr.1 (protokols Nr.19) ir nolēmusi sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci 2022.gada 30.maijā plkst.13:00 tiešsaistē ar videokonferenču sakaru palīdzību, ar šādu darba kārtības jautājumu: “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2022.gada pārskata revidenta ievēlēšanu un tā atlīdzības apmēra noteikšanu.”.

2022-04-07; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” kārtējā akcionāru sapulcē, kas notika 2022.gada 7.aprīlī, pieņemti šādi lēmumi.

 1. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada finanšu pārskatu” akcionāru sapulce ir nolēmusi:
  1. 1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes ziņojumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada pārskatu, budžeta izpildi, peļņas sadali un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem.
  1. 2. Pieņemt zināšanai SIA “PB Audit” revidenta ziņojumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada pārskatu.
  1. 3. Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada pārskatu.
  1. 4. Pieņemt zināšanai, ka VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada pārskats noslēdzies ar zaudējumiem 3 154 636 EUR apmērā.
  1. 5. Uzdot VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos Valsts ieņēmumu dienestam iesniegt VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada pārskatu, revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
  1. 6. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu un atbilstoši VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada rādītājiem:
   1. 6.1. neto apgrozījums 19 223 149 EUR;
   1.  6.2. bilances kopsumma 39 369 814 EUR;
   1.  6.3. vidējais darbinieku skaits 327,

atzīt, ka VAS “Latvijas gaisa satiksme” iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā.

 1. 7. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes priekšsēdētāja Dina Meriranda un padomes locekļa Andra Ozoliņa pašvērtējumus par 2021. gadu.
 2. Jautājumā “Atskaite par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada peļņas izlietošanu” akcionāru sapulce ir nolēmusi pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes atskaiti par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada peļņas izlietošanu.
 3. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem 2021.gadā”  akcionāru sapulce ir nolēmusi:
  3.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem 2021.gadā.
  3.2.Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes ziņojumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2021.gadā.
  3.3. Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātu 2021.gadā izpildi.
 4. Jautājumā “Par izmaiņām VAS “Latvijas gaisa satiksme” Atlīdzības sistēmas nolikumā” akcionāru sapulce ir nolēmusi:
  4.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto informāciju, ka VAS “Latvijas gaisa satiksme” Atlīdzības sistēmas nolikumā darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši VAS “Latvijas gaisa satiksme” saimnieciskās darbības rādītājiem.
  4.2. Piekrist VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2022.gada 27.janvāra lēmumam (protokols Nr.5, 5.punkts) par izmaiņām VAS “Latvijas gaisa satiksme” Atlīdzības sistēmas nolikumā.
  4.3. Ja tiek veiktas izmaiņas VAS “Latvijas gaisa satiksme” darba koplīgumā jautājumos, kas saistīti ar darbinieku atlīdzību (pabalsti un citi materiālās stimulēšanas veidi), uzdot VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdei iesniegt akcionāru sapulcei aktualizēto informāciju.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmo un otro daļu, 96.pantu, kā arī 97.panta pirmo daļu, ir nolemts sasaukt kārtējo akcionāru sapulci 2022.gada 7.aprīlī plkst. 15:00 LGS telpās Muzeju ielā 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-1053 ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

 1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada finanšu pārskatu.
 2. Atskaite par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada peļņas izlietošanu.
 3. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem 2021.gadā.
 4. Par izmaiņām VAS “Latvijas gaisa satiksme’ Atlīdzības sistēmas nolikumā.

2022-02-02; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2022.gada 2.februārī, pieņemti šādi lēmumi:

 1. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes sastāvu” akcionārs ir nolēmis ievēlēt Aleksandru Gusevu VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem, noslēdzot pilnvarojuma līgumu.
 2. Jautājumā “Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021.gada otrajā pusgadā” akcionārs ir nolēmis pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021.gada otrajā pusgadā.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 96.pantu un 98.panta pirmo un otro daļu,  ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.1 (protokols Nr.5/22) ir nolemts sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci 2022.gada 2.februārī plkst. 14:00 attālināti (ar konferencsakaru palīdzību) ar šādu darba kārtību:

 1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes sastāvu.
 2. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021.gada otrajā pusgadā.

2021-12-22; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2021.gada 22.decembrī, pieņemti šādi lēmumi:

 1. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita plānu 2022.gadam” akcionārs ir nolēmis pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto informāciju par iekšējā audita plānu 2022.gadam, piekrist VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2021.gada 29.oktobra lēmumam Nr. 1 (protokols Nr. 33) par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita plāna 2022.gadam apstiprināšanu un uzdot VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi.
 2. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita stratēģiju 2022.-2025. gadam” akcionārs ir nolēmis pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto informāciju par iekšējā audita stratēģiju 2022.-2025.gadam un piekrist VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2021.gada 29.oktobra lēmumam Nr. 1 (protokols Nr. 33) par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita stratēģijas 2022.-2025.gadam apstiprināšanu.
 3. Jautājumā  “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada provizoriskiem rezultātiem un plānotajiem finansiālajiem un darbības rezultatīvajiem rādītājiem 2022.gadam” akcionārs ir nolēmis pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada provizoriskos finansiālos un darbības rezultatīvos rezultātus saskaņā ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2021.gada 16.novembra lēmumu Nr.2 (protokols Nr.36, 1.punkts), apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” plānotos finansiālos un darbības rezultatīvos rādītājus 2022.gadam un, ņemot vērā to, ka VAS “Latvijas gaisa satiksme” ir sākusi atjaunot savu finansiālo veiktspēju, uzdot VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomei līdz 2022.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē informāciju par iepriekš plānotajiem attīstības un investīciju projektiem, tai skaitā gaisa satiksmes vadības torņa un ar to saistītās infrastruktūras būvniecību, vienlaikus sniedzot vērtējumu par kopējo investīciju ietekmi uz pakalpojumu maksām.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un otro daļu un ievērojot VAS “Latvijas gaisa satiksme”, turpmāk – Sabiedrība, statūtu 19.3.punktā noteikto, ar Sabiedrības valdes 2021.gada 25.novembra lēmumu Nr.3 (protokols Nr.37) ir nolemts sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci 2021.gada 22.decembrī Sabiedrības telpās (Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053), plkst. 15:00 ar šādu darba kārtību:

 1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita plānu 2022.gadam.
 2. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita stratēģiju 2021.-2024.gadam.
 3. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada provizoriskiem rezultātiem un plānotajiem finansiālajiem un darbības rezultatīvajiem rādītājiem 2022.gadam.

2021-11-13; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtais lēmums

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2021.gada 13.novembrī, pieņemts lēmums ievēlēt  Dinu Merirandu  VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem, skaitot no 2021.gada 21.novembra.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo daļu, ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2021.gada 4.novembra lēmumu Nr.1 (protokols Nr.34) ir nolemts sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci 2021.gada 13.novembrī plkst. 9:00 attālināti (ar konferencsakaru palīdzību) ar darba kārtības jautājumu: “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes sastāvu”.

2021-09-10; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2021.gada 10.septembrī, pieņemti šādi lēmumi:

 1. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021.gada 1. pusgadā” akcionārs ir pieņēmis zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021.gada 1.pusgadā.
 2. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada darbības rezultātu novērtēšanu”, kas tika iekļauts akcionāru sapulces darba kārtībā pēc VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes ierosinājuma, akcionārs ir pieņēmis zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto informāciju par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020. gada darbības rezultātiem un novērtējis VAS “Latvijas gaisa satiksme”” 2020.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un otro daļu un Satiksmes ministrijas 2020.gada 9.janvāra iekšējo noteikumu Nr.0102/1 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44.punktu, kā arī saskaņā ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) 2021.gada 12.augusta valdes sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr. 24) ir nolemts sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci 2021.gada 10.septembrī plkst.12:00 LGS telpās Muzeju ielā 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053 ar darba kārtības jautājumu “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021.gada 1. pusgadā”.

2021-06-30; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2021.gada 30.jūnijā, jautājumā “Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021. gada pārskata revidenta ievēlēšanu un tā atlīdzības apmēra noteikšanu” nolemts:

1.1.  Ievēlēt SIA “PB Audit” (reģ. Nr.: 44103142230, jur. adrese: Ceriņu iela 5, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070) par VAS “Latvijas gaisa satiksme” revidentu 2021.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai.

1.2. Noteikt atlīdzību revidentam par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021.gada finanšu pārskata revīziju 5 800,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 5. un 8. punktu, 98.panta pirmo daļu, ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2021.gada 17.jūnija lēmumu Nr.3 (protokols Nr. 18) ir nolemts sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci 2021.gada 30.jūnijā plkst. 9:00 tiešsaistē ar videokonferenču sakaru palīdzību, ar šādu darba kārtības jautājumu:

 1. Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2021. gada pārskata revidenta ievēlēšanu un tā atlīdzības apmēra noteikšanu.

2021-04-07; VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” kārtējā akcionāru sapulcē, kas notika 2021.gada 7.aprīlī, ir pieņemti šādi lēmumi.

 1. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada finanšu pārskatu” nolemts:
 1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes ziņojumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada pārskatu, budžeta izpildi, peļņas sadali un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem.
  1. Pieņemt zināšanai “Komandītsabiedrības “S.Vilcānes audits” revidenta ziņojumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada pārskatu.
  1. Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada pārskatu.
  1. Pieņemt zināšanai, ka VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada pārskats noslēdzies bez peļņas, ar zaudējumiem 7 637 899 EUR apmērā.
  1. Uzdot VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada pārskatu, revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.
  1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu un atbilstoši VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada rādītājiem:

1.6.1. neto apgrozījums 14 208 398 EUR;

1.6.2. bilances kopsumma 45 941 492 EUR;

1.6.3. vidējais darbinieku skaits 358,

atzīt, ka VAS “Latvijas gaisa satiksme” iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā.

 • Jautājumā “Atskaite par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada peļņas izlietošanu” nolemts:
 • Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes atskaiti par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada peļņas izlietošanu.
 • Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem 2020.gadā” nolemts:
 • Pieņemt zināšanai pārskatu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem 2020.gadā.
  •  Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes ziņojumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2020.gadā.
  •  Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātu 2020.gadā izpildi.

4. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” statūtu grozījumiem” nolemts:

4.1. Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” statūtu grozījumus un izteikt statūtu 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.”.

4.2. Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” statūtus jaunā redakcijā.

4.3. Uzdot VAS ”Latvijas gaisa satiksme” valdei iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.panta pirmo daļu, ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2021.gada 25.marta lēmumu ir nolemts sasaukt kārtējo akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2021.gada 7.aprīlī valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” telpās Muzeju ielā 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, plkst. 11:00.

Sapulces darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:

 1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada finanšu pārskatu.
 2. Atskaite par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada peļņas izlietošanu.
 3. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbības rezultātiem 2020.gadā.

2021-02-10; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020.gada 2.pusgadā ” ir pieņemts lēmums pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020.gada 2.pusgadā.

Par ārkārtas VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un otro daļu un Satiksmes ministrijas 2020.gada 9.janvāra iekšējo noteikumu Nr.0102/1 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44.punktu, valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” valde ar 2021.gada 21.janvāra lēmumu Nr.2 (protokols Nr. 2) ir nolēmusi sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci 2021.gada 10.februārī plkst.11:30 LGS telpās Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053, ar šādu darba kārtības jautājumu:

 1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020.gada 2.pusgadā.

2020-12-28; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi


VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2020.gada 28.decembrī, pieņemti šādi lēmumi.

 1. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita plānu 2021.gadam”:
  1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto informāciju par iekšējā audita plānu 2021.gadam.
  1.2. Piekrist VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2020.gada 29.oktobra lēmumam Nr. 2 (protokols Nr. 40) par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita plāna 2021.gadam apstiprināšanu.
  1.3. Uzdot VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi.
 2. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita stratēģiju 2021.-2024.gadam”:
  2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto informāciju par iekšējā audita stratēģiju 2021.-2024.gadam.
  2.2. Piekrist VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2020.gada 29.oktobra lēmumam Nr. 2 (protokols Nr. 40) par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita stratēģijas 2021.-2024.gadam apstiprināšanu.
 3. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2014.-.2019.gada peļņas izlietošanu”:
  3.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes atskaiti par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2014. – 2019.gada peļņas izlietošanu un VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes ziņojumu “Ziņojums par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2014. – 2019.gada peļņas izlietošanu”.
  3.2. Uzdot VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdei, iesniedzot izskatīšanai un apstiprināšanai kārtējā akcionāru sapulcē gada pārskatu, iekļaut izskatīšanai kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā jautājumu par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu.
 4. Jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada provizoriskiem rezultātiem un plānotajiem finansiālajiem un darbības rezultatīvajiem rādītājiem 2021.gadam”:
  4.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada provizoriskos finansiālos un darbības rezultatīvos rezultātus saskaņā ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2020.gada 3.decembra lēmumu Nr.7 (protokols Nr.45).
  4.2. Apstiprināt VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes plānotos finansiālos un darbības rezultatīvos rādītājus 2021.gadam.

Par ārkārtas VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2020.gada 28.decembrī plkst. 13:00 VAS “Latvijas gaisa satiksme” juridiskajā adresē Muzeju ielā 3, Mārupes novadā. Darba kārtībā:

 1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita plānu 2021.gadam.
 2. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” iekšējā audita stratēģiju 2021.-2024.gadam.
 3. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2014.-.2019.gada peļņas izlietošanu.
 4. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada provizoriskajiem rezultātiem un plānotajiem finansiālajiem un darbības rezultatīvajiem rādītājiem 2021.gadam.

2020-10-02; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2020.gada 2.oktobrī, jautājumā “Par nekustamā īpašuma “Lidosta “Rīga”” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.80765020002) atsavināšanu” pieņemti šādi lēmumi:

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto informāciju par nekustamā īpašuma “Lidosta “Rīga”” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8076 502 0002), kas sastāv no 2 būvēm – administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 8076 002 0050 008) un garāžas (būves kadastra apzīmējums 8076 002 0050 009), kas atrodas Mārupes novadā, atsavināšanu.

1.2. Piekrist VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes 2020.gada 17.septembra lēmumam (protokols Nr.36, lēmums Nr.2) par nekustamā īpašuma “Lidosta “Rīga”” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.80765020002) atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.

Par ārkārtas VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.pantu, 2020.gada 2.oktobrī plkst. 11:00 Muzeju ielā 3, Mārupes novadā, LV-1053 sasaukta VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

 1. Par nekustamā īpašuma “Lidosta “Rīga”” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.80765020002) atsavināšanu.

2020-09-11; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē jautājumā “Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2019.gada darbības gala novērtējumu” pieņemti šādi lēmumi:

1.1. Novērtēt VAS “Latvijas gaisa satiksme”” 2019.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.

1.2. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme”” padomes priekšsēdētāja Dina Meriranda  un padomes locekles Zintas Zālītes-Rukmanes pašvērtējumu par darbu VAS “Latvijas gaisa satiksme”” padomē 2019.gadā.

Par ārkārtas VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.pantu, 2020.gada 11.septembrī plkst. 11:00 Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053 sasaukta VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

 1. Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2019.gada darbības gala novērtējumu.

2020-08-13; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā “Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020. gada finanšu pārskata revidenta ievēlēšanu un tā atlīdzības apmēra noteikšanu” pieņemti šādi lēmumi:

 1. 1. Ievēlēt komandītsabiedrību “S.Vilcānes audits” (reģistrācijas Nr.40003192915, adrese – Lībagu iela 14, Rīga, LV-1002) par VAS “Latvijas gaisa satiksme” revidentu 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai. 1.2.Noteikt atlīdzību revidentam par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada finanšu pārskata revīziju – 8500 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darba kārtības otrajā jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020.gada 1.pusgadā” pieņemts šāds lēmums:

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020.gada 1.pusgadā.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 5. un 8. punktu un 98.pantu, Muzeju ielā 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053 13.augustā plkst. 16:00 sasaukta VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulce ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

 1. Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020. gada finanšu pārskata revidenta ievēlēšanu un tā atlīdzības apmēra noteikšanu.
 2. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020.gada 1.pusgadā.

2020-04-01; VAS “Latvijas gaisa satiksme” kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) kārtējā akcionāru sapulcē, kas notika 2020.gada 1.aprīlī, tika pieņemti šādi lēmumi:

1.    Ar 2020.gada 1.aprīļa LGS kārtējās akcionāru sapulces lēmumu Nr.1 “Par LGS 2019.gada finanšu pārskatu” (protokols Nr. 2) akcionārs:

            1.1.     pieņēma zināšanai LGS padomes ziņojumu par LGS 2019.gada pārskatu, budžeta izpildi, peļņas sadali un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem;

            1.2.     pieņēma zināšanai “Komandītsabiedrības “S.Vilcānes audits” revidenta ziņojumu par LGS 2019.gada pārskatu;

            1.3.     apstiprināja LGS 2019.gada pārskatu;

            1.4.     apstiprināja LGS 2019.gada pārskata peļņu pēc nodokļu nomaksas 2 457 241,00 EUR;

            1.5.     noteica, ka LGS 2019.gadā gūtā tīrā peļņa tiek novirzīta LGS uzsākto un plānoto investīciju projektu īstenošanai, kā arī drošuma un kvalitātes paaugstināšanai, lai veicinātu LGS konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību;

            1.6.     uzdeva LGS valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt LGS 2019.gada pārskatu, revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par LGS 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās;

            1.7. pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu, atbilstoši LGS 2019.gada rādītājiem:

            1.7.1. neto apgrozījums 30 764 473,00 EUR;

            1.7.2. bilances kopsumma 43 807 568,00 EUR;

            1.7.3. vidējais darbinieku skaits 363,

            atzina, ka LGS iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā.

2. Ar 2020.gada 1.aprīļa LGS kārtējās akcionāru sapulces lēmumu Nr. 2 “Par LGS darbības rezultātiem 2019.gadā” (protokols Nr. 2) akcionārs:

            2.1. pieņēma zināšanai pārskatu par LGS darbības rezultātiem 2019.gadā;

            2.2. pieņēma zināšanai LGS padomes vērtējumu par LGS darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2019.gadā;

            2.3. apstiprināja LGS darbības rezultātu 2019.gadā izpildi.

3. Ar 2020.gada 1.aprīļa LGS kārtējās akcionāru sapulces lēmumu Nr. 3 “Par LGS pamatkapitāla palielināšanu un grozījumu LGS” statūtos” (protokols Nr. 2) akcionārs:

            3.1. nolēma apstiprināt LGS pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un palielināt sabiedrības pamatkapitālu par EUR 6 000 0000  (seši miljoni euro), pamatkapitālā ieguldot finanšu līdzekļus un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu;

            3.2. noteica, ka jaunās akcijas tiek apmaksātas pilnā apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā no akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas;

            3.3. apstiprināja LGS statūtu grozījumus un statūtu 2.1., 2.2., 2.3. un 4. punkta izteikšanu šādā redakcijā:

            “2.1.    aviotransporta palīgdarbības (52.23);

2.2.    citur neklasificēta izglītība (85.59);

            2.3.    citur neklasificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90);

            2.4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 28 765 948 euro, ko veido 28 765 948 akcijas”;

            3.4. apstiprināja LGS statūtus jaunā redakcijā;

            3.5. uzdeva LGS valdei iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.

4. Ar 2020.gada 1.aprīļa LGS kārtējās akcionāru sapulces lēmumu Nr. 4 “Par ierobežojošiem pasākumiem” (protokols Nr. 2) akcionārs:

            4.1.  pieņēma zināšanai LGS padomes ziņojumu par solidaritātes pasākumiem, ņemot vērā LGS finansiālās situācijas strauju pasliktināšanos, kas saistīta ar noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem aviācijā Covid-19 vīrusa pandēmijas dēļ.

2020-04-02: Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces darba kārtības papildināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 25.marta rīkojuma  Nr. 120 “Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” pamatkapitāla palielināšanu” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ministru kabineta 2020.gada 27.marta rīkojumu Nr. 134) 1.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94. panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, un saskaņā ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) valdes 2020.gada 26.marta sēdes lēmumu Nr. 4 (protokols Nr. 14), LGS valde ir lūgusi LGS kapitāla daļu turētāja pārstāvi papildināt kārtējās LGS akcionāru sapulces, kas sasaukta 2020.gada 1.aprīlī plkst. 15:00 LGS telpās Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053, darba kārtību ar šādu papildu darba kārtības jautājumu:

            1.       Par LGS pamatkapitāla palielināšanu un grozījumu LGS statūtos.

2020-03-16: Par kārtējās VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.panta pirmo daļu un saskaņā ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) 2020.gada 12.marta valdes sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr. 9), ir nolemts sasaukt VAS “Latvijas gaisa satiksme” kārtējo akcionāru sapulci 2020.gada 1.aprīlī VAS “Latvijas gaisa satiksme” telpās Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053 plkst. 15:00 ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

 1. LGS finanšu pārskats par 2019.gadu.
 2. Pārskats par LGS darbības rezultātiem 2019.gadā.

2020-02-07: Andris Ozoliņš ievēlēts par LGS padomes locekli

Ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru 2020. gada 7. februāra ārkārtas sapulces lēmumu Nr.1 (protokols Nr. 1) tika nolemts ievēlēt Andri Ozoliņu VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem no 2020.gada 7.februāra.

2020-01-30: Par ārkārtas VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.pantu, VAS “Latvijas gaisa satiksme” akciju turētāja pārstāvis 2020.gada 7.februārī plkst. 10:30 Satiksmes ministrijā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1743, ir sasaucis VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulci ar šādu darba kārtību:
1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes sastāvu.

Back