Akcionārs

Par ārkārtas VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.pantu, 2020.gada 2.oktobrī plkst. 11:00 Muzeju ielā 3, Mārupes novadā, LV-1053 sasaukta VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

  1. Par nekustamā īpašuma “Lidosta “Rīga”” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.80765020002) atsavināšanu.

2020-09-11; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulcē jautājumā “Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2019.gada darbības gala novērtējumu” pieņemti šādi lēmumi:

1.1. Novērtēt VAS “Latvijas gaisa satiksme”” 2019.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.

1.2. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme”” padomes priekšsēdētāja Dina Meriranda  un padomes locekles Zintas Zālītes-Rukmanes pašvērtējumu par darbu VAS “Latvijas gaisa satiksme”” padomē 2019.gadā.

Par ārkārtas VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.pantu, 2020.gada 11.septembrī plkst. 11:00 Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053 sasaukta VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

  1. Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2019.gada darbības gala novērtējumu.

2020-08-13; VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā “Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020. gada finanšu pārskata revidenta ievēlēšanu un tā atlīdzības apmēra noteikšanu” pieņemti šādi lēmumi:

  1. 1. Ievēlēt komandītsabiedrību “S.Vilcānes audits” (reģistrācijas Nr.40003192915, adrese – Lībagu iela 14, Rīga, LV-1002) par VAS “Latvijas gaisa satiksme” revidentu 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai. 1.2.Noteikt atlīdzību revidentam par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020.gada finanšu pārskata revīziju – 8500 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darba kārtības otrajā jautājumā “Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020.gada 1.pusgadā” pieņemts šāds lēmums:

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes sniegto atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020.gada 1.pusgadā.

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 5. un 8. punktu un 98.pantu, Muzeju ielā 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053 13.augustā plkst. 16:00 sasaukta VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulce ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

  1. Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020. gada finanšu pārskata revidenta ievēlēšanu un tā atlīdzības apmēra noteikšanu.
  2. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020.gada 1.pusgadā.

2020-04-01; VAS “Latvijas gaisa satiksme” kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) kārtējā akcionāru sapulcē, kas notika 2020.gada 1.aprīlī, tika pieņemti šādi lēmumi:

1.    Ar 2020.gada 1.aprīļa LGS kārtējās akcionāru sapulces lēmumu Nr.1 “Par LGS 2019.gada finanšu pārskatu” (protokols Nr. 2) akcionārs:

            1.1.     pieņēma zināšanai LGS padomes ziņojumu par LGS 2019.gada pārskatu, budžeta izpildi, peļņas sadali un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem;

            1.2.     pieņēma zināšanai “Komandītsabiedrības “S.Vilcānes audits” revidenta ziņojumu par LGS 2019.gada pārskatu;

            1.3.     apstiprināja LGS 2019.gada pārskatu;

            1.4.     apstiprināja LGS 2019.gada pārskata peļņu pēc nodokļu nomaksas 2 457 241,00 EUR;

            1.5.     noteica, ka LGS 2019.gadā gūtā tīrā peļņa tiek novirzīta LGS uzsākto un plānoto investīciju projektu īstenošanai, kā arī drošuma un kvalitātes paaugstināšanai, lai veicinātu LGS konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību;

            1.6.     uzdeva LGS valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt LGS 2019.gada pārskatu, revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par LGS 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās;

            1.7. pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu, atbilstoši LGS 2019.gada rādītājiem:

            1.7.1. neto apgrozījums 30 764 473,00 EUR;

            1.7.2. bilances kopsumma 43 807 568,00 EUR;

            1.7.3. vidējais darbinieku skaits 363,

            atzina, ka LGS iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā.

2. Ar 2020.gada 1.aprīļa LGS kārtējās akcionāru sapulces lēmumu Nr. 2 “Par LGS darbības rezultātiem 2019.gadā” (protokols Nr. 2) akcionārs:

            2.1. pieņēma zināšanai pārskatu par LGS darbības rezultātiem 2019.gadā;

            2.2. pieņēma zināšanai LGS padomes vērtējumu par LGS darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2019.gadā;

            2.3. apstiprināja LGS darbības rezultātu 2019.gadā izpildi.

3. Ar 2020.gada 1.aprīļa LGS kārtējās akcionāru sapulces lēmumu Nr. 3 “Par LGS pamatkapitāla palielināšanu un grozījumu LGS” statūtos” (protokols Nr. 2) akcionārs:

            3.1. nolēma apstiprināt LGS pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un palielināt sabiedrības pamatkapitālu par EUR 6 000 0000  (seši miljoni euro), pamatkapitālā ieguldot finanšu līdzekļus un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu;

            3.2. noteica, ka jaunās akcijas tiek apmaksātas pilnā apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā no akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas;

            3.3. apstiprināja LGS statūtu grozījumus un statūtu 2.1., 2.2., 2.3. un 4. punkta izteikšanu šādā redakcijā:

            “2.1.    aviotransporta palīgdarbības (52.23);

2.2.    citur neklasificēta izglītība (85.59);

            2.3.    citur neklasificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90);

            2.4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 28 765 948 euro, ko veido 28 765 948 akcijas”;

            3.4. apstiprināja LGS statūtus jaunā redakcijā;

            3.5. uzdeva LGS valdei iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.

4. Ar 2020.gada 1.aprīļa LGS kārtējās akcionāru sapulces lēmumu Nr. 4 “Par ierobežojošiem pasākumiem” (protokols Nr. 2) akcionārs:

            4.1.  pieņēma zināšanai LGS padomes ziņojumu par solidaritātes pasākumiem, ņemot vērā LGS finansiālās situācijas strauju pasliktināšanos, kas saistīta ar noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem aviācijā Covid-19 vīrusa pandēmijas dēļ.

2020-04-02: Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces darba kārtības papildināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 25.marta rīkojuma  Nr. 120 “Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” pamatkapitāla palielināšanu” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ministru kabineta 2020.gada 27.marta rīkojumu Nr. 134) 1.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94. panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, un saskaņā ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) valdes 2020.gada 26.marta sēdes lēmumu Nr. 4 (protokols Nr. 14), LGS valde ir lūgusi LGS kapitāla daļu turētāja pārstāvi papildināt kārtējās LGS akcionāru sapulces, kas sasaukta 2020.gada 1.aprīlī plkst. 15:00 LGS telpās Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053, darba kārtību ar šādu papildu darba kārtības jautājumu:

            1.       Par LGS pamatkapitāla palielināšanu un grozījumu LGS statūtos.

2020-03-16: Par kārtējās VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.panta pirmo daļu un saskaņā ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) 2020.gada 12.marta valdes sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr. 9), ir nolemts sasaukt VAS “Latvijas gaisa satiksme” kārtējo akcionāru sapulci 2020.gada 1.aprīlī VAS “Latvijas gaisa satiksme” telpās Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053 plkst. 15:00 ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

  1. LGS finanšu pārskats par 2019.gadu.
  2. Pārskats par LGS darbības rezultātiem 2019.gadā.

2020-02-07: Andris Ozoliņš ievēlēts par LGS padomes locekli

Ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru 2020. gada 7. februāra ārkārtas sapulces lēmumu Nr.1 (protokols Nr. 1) tika nolemts ievēlēt Andri Ozoliņu VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem no 2020.gada 7.februāra.

2020-01-30: Par ārkārtas VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.pantu, VAS “Latvijas gaisa satiksme” akciju turētāja pārstāvis 2020.gada 7.februārī plkst. 10:30 Satiksmes ministrijā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1743, ir sasaucis VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulci ar šādu darba kārtību:
1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes sastāvu.

Atpakaļ