Par personas datu apstrādi

Par personas datu apstrādi

Šī dokumenta mērķis ir informēt VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) klientus par personas datu apstrādes principiem, kas ir ieviesti LGS, kā arī informēt par fizisko personu tiesībām un iespēju iegūt informāciju par savu personas datu apstrādi LGS.

1. Definīcijas

GDPR – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, prasību piemērošana sākas no 2018. gada 25. maija.

Personas dati –  jebkura informācija, kas tieši vai netieši ļauj identificēt fizisku personu.

Datu subjekts –  fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.

Apstrāde – jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.)

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šajos Principos ir aprakstīts, kā LGS kopumā veic Personas datu

Apstrādi. Detalizētāk informācija par Personas datu Apstrādi var būt aprakstīta līgumos vai LGS interneta vietnē: www.lgs.lv;

2.2. Spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros LGS nodrošina Personas datu konfidencialitāti un īsteno tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas,  izmainīšanas vai iznīcināšanas;

2.3. LGS personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus Personas datu apstrādātājus, šādos gadījumos ar tiem slēdzot vienošanos, lai Personas dati tiktu apstrādāti saskaņā ar LGS norādīto mērķi un ar LGS norādītajiem līdzekļiem atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem;

2.4. LGS interneta vietnē www.lgs.lv un  www.ais.lgs.lv lieto sīkdatnes, tomēr reģistrēts tiek tikai lietotāja pieslēgšanās fakts, lai, saņemot katru nākamo pieprasījumu, zinātu, ka šis joprojām ir tas pats lietotājs. Nekāda papildu informācija, piemēram, konkrētu lapu apmeklējumu vēsture utt., netiek vākta.

LGS interneta vietnes www.lgs.lv un  www.ais.lgs.lv izmanto GoogleAnalytics servisu, lai iegūtu statistiku par šo lapu apmeklējumu skaitu;

3. Personas datu Apstrādes mērķi un pamats

LGS veic Personas datu Apstrādi:

3.1. Aeronavigācijas informācijas servisu nodrošināšanai

 • Lai reģistrētu klientus, kuri atbilst šo pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

3.2. Infrastruktūras objektu apsardzes un ofisa ēku apsardzes procesā –

 • videonovērošana, lai nodrošinātu kritiskās infrastruktūras objektu perimetra šķērsošanas aizlieguma prasību ievērošanu;
 • videonovērošana kritisko procesu darba procedūru ievērošanas kontrolei un incidentu gadījumu analīzei;
 • videonovērošana kritisko procesu telpu piekļuves režīma kontrolei un  uguns apdraudējumu avotu operatīvai identificēšanai.

3.3. Personāla vadības procesā – darba organizācijas un sociālo garantiju nodrošināšanai;

3.4. Darbinieku atlases procesā – Lai novērtētu pretendenta atbilstību ieņemt noteiktu amatu.

4. Personas datu nodošana citiem saņēmējiem

 • Likumā noteiktas valsts institūcijas (piemēram, tiesībsargājošajās iestādes);
 • LGS apstiprināti datu apstrādātāji, ar kuriem ir noslēgtas vienošanās par datu apstrādi un tās nosacījumiem;
 •  LGS personas datus apstrādā Eiropas Savienībā/Eiropas ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). Datu nodošana ārpus ES/EEZ netiek veikta.

5. Glabāšanas veids un ilgums

 • LGS Personas datus glabā tikai tik ilgi, lai realizētu datu vākšanas mērķi:
  • infrastruktūras objektu un ēku infrastruktūras objektu perimetra šķērsošanas aizlieguma prasību ievērošanas videoieraksta glabāšanas ilgums saistīts ar kritiskās infrastruktūras objektu aizsardzības nosacījumiem;
  • Aeronavigācijas informācijas servisu nodrošināšanai personas datu glabāšanas periods saistīts ar LGS un klientu savstarpējo norēķinu uzskaites (likums par grāmatvedību) glabāšanas ilguma nosacījumiem;
  • kritisko procesu darba  procedūru ievērošanas kontroles procesā uzkrātos personas datus LGS glabā 1 mēnesi.
 • Personas dati LGS ir klasificēti kā “ierobežotas pieejamības informācija,” un šādi klasificētas informācijas piekļuvei, glabāšanai un pārraidīšanai tiek piemēroti atbilstoši konfidencialitātes, integritātes un pieejamības pasākumi;
 • LGS dzēš personas datus, tai skaitā arī Aeronavigācijas informācijas servisa mājaslapā https://ais.lgs.lv/ reģistrētos per­sonas datus, ja šie dati vairs nav nepie­ciešami ar datu apstrādi saistītā mērķa sasniegšanai vai datu subjekts mājaslapā atsauc savu piekrišanu nosacījumiem Aeronavigācijas informācijas servisa saņemšanai.

6. Datu subjektu tiesības

Personām attiecībā uz savu personas datu apstrādi ir tiesības:

 • pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • Iebilst savu personas datu apstrādei vai atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tā balstīta uz leģitīmajām interesēm vai personas iepriekš sniegtu piekrišanu;
 • prasīt savu personas datu dzēšanu, ja datu apstrādes pamatojums ir  piekrišana un persona šo piekrišanu ir atsaukusi.  Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, balstoties uz citu tiesisku pamatojumu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;
 • saņemt informāciju par to, vai viņa dati tiek apstrādāti un, ja tiek, tad likumdošanā atļautajos gadījumos tos apskatīt;
 • Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam;
 • Ja klients uzskata, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem LGS veiktā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības, iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv);
 • Lai minētās tiesības realizētu, datu subjektam uz adresi info@lgs.lv savu prasību jānosūta elektroniski parakstītā e-pasta vēstulē vai jāierodas personīgi, identificējot sevi ar personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot savu prasību rakstiskā formā;
 • Pieprasot savus personas datus, kas uzkrāti LGS videonovērošanas sistēmā, datu subjektam saskaņā ar likumdošanas prasībām informācijas pieprasījumā papildus jānorāda datums, laiks un vieta, kurā datu subjekts atradies;
 • Atsaucot savu piekrišanu per­sonas datu apstrādei Aeronavigācijas informācijas servisa mājaslapā https://ais.lgs.lv/, datu subjekts vairs nevar saņemt reģistrētiem lietotājiem sniegtos informācijas pakalpojumus.

7. Kontaktinformācija

 • Klients var sazināties ar LGS saistībā ar jautājumiem, kas radušies par  datu apstrādes  piekrišanas atsaukšanu, personas datu pieprasījumiem, datu subjekta tiesībām un sūdzību iesniegšanu;

LGS kontaktinformācija pieejama tīmekļa vietnē www.lgs.lv;

LGS ieceltā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@lgs.lv vai VAS “Latvijas gaisa satiksme”, Lidosta “Rīga”, Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, ar norādi: “Datu aizsardzības speciālistam”.

Atpakaļ