Par LGS

Mērķis

Mērķis
LGS misija Nodrošināt drošu un optimālu gaisa kuģu satiksmi visiem Latvijas gaisa telpas lietotājiem, sniedzot stabilus aeronavigācijas pakalpojumus ilgtermiņā, un nodrošināt efektīvu un finansiāli pašpietiekamu uzņēmuma pārvaldību. LGS vīzija “Latvijas gaisa satiksme” savā attīstībā cenšas sasniegt līmeni, lai kļūtu par visatzītāko un visaugstāk novērtēto aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstu reģionā un Eiropas Savienībā, vērtējot pēc […] Lasīt tālāk

Vēsture

Vēsture
“Latvijas gaisa satiksme” (LGS) ir dibināta 1991. gada 21. oktobrī uz PSRS aviosabiedrības “Aeroflot” struktūrvienību bāzes. LGS tika izveidota kā 100% valsts aeronavigācijas pakalpojumu uzņēmums. 1997. gada 12. jūnijā uzņēmums mainīja juridisko statusu un kļuva par valsts akciju sabiedrību. 2004. gada 11. oktobrī LGS tika ierakstīta Komercreģistrā kā Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa […] Lasīt tālāk

Korporatīvā pārvaldība

Korporatīvā pārvaldība
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) ir nodibināta 1991. gada 21. oktobrī kā valsts aeronavigācijas pakalpojumu uzņēmums. 1997. gada 12. jūnijā LGS mainīja savu juridisko statusu un kļuva par valsts akciju sabiedrību. LGS savu darbību īsteno valstij stratēģiski svarīgā nozarē, darbojoties transporta nozares aviācijas apakšnozarē, un sniedz pakalpojumus, kas ir būtiski nozares politikas īstenošanai. […] Lasīt tālāk

Struktūra

Struktūra
LGS personāla vadības politika balstās uz šādām pamatvērtībām: sociālā atbildība, sasniegumi/darba rezultāti, kompetence un lepnums par savu uzņēmumu, atzīstot, ka augstākā vērtība ir cilvēks, tā prasmes un iemaņas. LGS mērķis personāla vadībā ir tādas pārvaldes vides izveide, kas nodrošina efektīvu personāla potenciāla attīstību un izmantošanu maksimāla LGS darbības rezultāta sasniegšanai. Lasīt tālāk

Valde un Padome

Valde un Padome
“Latvijas gaisa satiksme” (LGS) ir valsts akciju sabiedrība, kas dibināta 1991. gada 21. oktobrī saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. LGS darbība ir vērsta uz vienotas Eiropas gaisa telpas iniciatīvas ieviešanu, saistošo starptautisko, nacionālo un uzņēmuma normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī ieinteresēto pušu prasību izzināšanu un apmierināšanu savas kompetences un iespēju robežās. Lasīt tālāk

Akcionārs

Akcionārs
2024-05-30; VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi VAS “Latvijas gaisa satiksme” kārtējā akcionāru sapulcē, kas notika 2024.gada 30.maijā, ir pieņemti šādi lēmumi. 1.  Jautājumā “Par  VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada finanšu pārskatu” akcionāru sapulce ir pieņēmusi šādu lēmumu: 1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes ziņojumu par VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2023.gada pārskatu, budžeta […] Lasīt tālāk

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība
Ziemeļeiropas funkcionālais gaisa telpas bloks (NEFAB) NEFAB ir viens no 9 gaisa telpas blokiem, kas izveidoti Eiropas vienotās gaisa telpas (SES) iniciatīvas rezultātā. NEFAB dibinātājas ir 4 dalībvalstis: Igaunijas Republika, Somijas Republika, Latvijas Republika un Norvēģijas Karaliste, pamatojoties uz 2012.gada 4.jūnijā parakstīto līgumu, kas stājās spēkā 2012.gada 23.decembrī. Šis līgums ir NEFAB juridiskais pamats, un […] Lasīt tālāk

Atalgojuma politika

Atalgojuma politika
Atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) personāla politika ir pakārtota uzņēmuma stratēģijai, un tā  balstās uz šādām pamatvērtībām: sociālā atbildība, tiesiskums, godīgums, sociālais dialogs, profesionalitāte, lojalitāte un lepnums par kopīgi sasniegto. LGS personāla politikas mērķis ir nodrošināt darbiniekiem motivējošu darba vidi ar sociālajām garantijām, attīstības iespējām un labiem darba […] Lasīt tālāk

Ziedojumi

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija VAS “Latvijas gaisa satiksme” budžetu veido aeronavigācijas maksājumi, kas saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem aviācijas jomā ir jāielieto tikai ar aeronavigācijas pakalpojumu nodrošināšanu saistītām izmaksām, tai skaitā ievērojamus līdzekļus investējot iekārtu un tehnoloģiju uzturēšanā un atjaunošanā augsto drošības un drošuma prasību ievērošanai. Ievērojot šos aspektus, LGS nav ierasta […] Lasīt tālāk