Tarifi un pakalpojumu kalkulators

Ministru kabinets

Rīgā 2012.gada 3.janvārī

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība
 

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – Latvijas gaisa satiksme) sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus no maksas par Latvijas gaisa satiksmes sniegtajiem aeronavigācijas pakalpojumiem.

2. Maksu par Latvijas Gaisa satiksmes sniegtajiem aeronavigācijas pakalpojumiem nosaka šādi:

2.1. maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā un saskaņā ar starptautiskiem līgumiem Latvijas Republikai deleģētajā gaisa telpā (turpmāk – Rīgas lidojumu informācijas rajons) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R = t × d × w, kur:

R – maksa par maršrutā saņemtajiem aeronavigācijas pakalpojumiem;


t – vienības maksas likme Rīgas lidojumu informācijas rajonā EUR 44.42. Saskaņā ar 1981.gada 12.februāra Daudzpusējā nolīguma par aeronavigācijas pakalpojumu maksām (turpmāk – nolīgums) 3.panta 2.punkta “e” apakšpunktu un 6.panta 1.punkta “a” apakšpunktu vienības maksas likmes aprēķins katru gadu tiek izskatīts un apstiprināts Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (European Organization for the Safety of Air Navigation) dalībvalstu Paplašinātajā komisijā (turpmāk – komisija);


d – 1/100 daļa no attāluma, kas veikts Rīgas lidojumu informācijas rajonā, kuru pārrēķina pēc lielā loka maršruta un izsaka kilometros (ar precizitāti – divas zīmes aiz komata). Gaisa kuģim nosēžoties Latvijas lidlaukos vai paceļoties no tiem, šis attālums tiek samazināts par 20 kilometriem;

w – gaisa kuģa svara faktors (ar precizitāti – divas zīmes aiz komata), kuru aprēķina, velkot kvadrātsakni no dalījuma, ko iegūst, gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas metrisko tonnu skaitu, kas minēts lidojuma derīguma sertifikātā, lidojuma instrukcijā vai citā līdzīgā oficiālā dokumentā, dalot ar 50:2.2. maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem termināļa zonā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R = t × N, kur:

R – maksa par sniegtajiem aeronavigācijas pakalpojumiem termināļa zonā;


– vienības maksas likme – EUR 131.74;

N – gaisa kuģa svara faktora koeficients (ar precizitāti – divas zīmes aiz komata), ko aprēķina, metriskajās tonnās izteikto gaisa kuģa maksimālo sertificēto pacelšanās svaru dalot ar 50 un rezultātu kāpinot 0,7 pakāpē.


3. No šo noteikumu 2.punktā minētās maksas tiek atbrīvoti:

3.1. Komisijas 2019.gada 11.februāra Īstenošanas regulas (EK) Nr. 2019/317, ar ko nosaka darbības uzlabošanas sistēmu un tarifikācijas sistēmu Eiropas vienotajā gaisa telpā un atceļ Īstenošanas regulas (ES) NR. 390/2013 un (ES) NR. 391/2013, 31. panta 3.punktā minētie lidojumi;

3.2. militārie lidojumi, kurus veic jebkuras valsts militārie gaisa kuģi;

3.3. policijas, robežsardzes un muitas gaisa kuģu lidojumi;

3.4. lidojumi Rīgas lidojumu informācijas rajonā atbilstoši vizuālo lidojumu noteikumiem.

4. Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem, kas sniegti lidojumu maršrutā Rīgas lidojumu informācijas rajonā, saskaņā ar nolīguma 3.panta 1.punkta “b” apakšpunktu un 8.pantu iekasē Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Centrālais maršrutu maksājumu birojs (turpmāk – birojs).


5. Šo noteikumu 4.punktā minētās maksas iekasēšanas kārtību saskaņā ar nolīguma 1.panta 2.punktu un 3.panta 2.punkta “e” apakšpunktu nosaka komisija.


6. Šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto maksu Latvijas gaisa satiksmes uzdevumā ir tiesīgs iekasēt birojs.


7. Gaisa kuģa īpašnieks un ekspluatants ir solidāri atbildīgi par šo noteikumu 2.punktā minēto maksājumu veikšanu.


8. Personu, kas ir atbildīga par šo noteikumu 2.punktā minēto maksājumu veikšanu, nosaka saskaņā ar 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautiskās konvencijas par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā IV pielikuma 5.panta 1., 2. un 3.punktu.


9. Nokavējuma procentu apmēru saskaņā ar nolīguma 3.panta 2.punkta “e” apakšpunktu un 6.panta 1.punkta “a” apakšpunktu nosaka komisija.


10. Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto vienības maksas likmi, 5.punktā minēto maksas iekasēšanas kārtību un 9.punktā minēto nokavējuma procentu apmēru publicē informatīvajā izdevumā “Aeronavigācijas informācijas publikācija”, ievērojot normatīvajos aktos noteikto aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtību.


11. Par termināļu maksas termiņu kavējumu piemēro nokavējuma procentus – 11,57 % gadā no laikā nesamaksātā pamatparāda summas.


12. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 10.janvārī.


Ministru prezidents V.Dombrovskis
Satiksmes ministrs A.Ronis

Atpakaļ