Starptautiskā sadarbība

Ziemeļeiropas funkcionālais gaisa telpas bloks (NEFAB)

NEFAB ir viens no 9 gaisa telpas blokiem, kas izveidoti Eiropas vienotās gaisa telpas (SES) iniciatīvas rezultātā.

NEFAB dibinātājas ir 4 dalībvalstis: Igaunijas Republika, Somijas Republika, Latvijas Republika un Norvēģijas Karaliste, pamatojoties uz 2012.gada 4.jūnijā parakstīto līgumu, kas stājās spēkā 2012.gada 23.decembrī. Šis līgums ir NEFAB juridiskais pamats, un to papildina citi līgumi un vienošanās starp Nacionālajām pārraudzības iestādēm un visu četru gaisa telpas bloka dalībvalstu aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Pēc starpvalstu līguma parakstīšanas 2012.gada jūnijā NEFAB aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji AVINOR (Avinor AS, Norvēģija), EANS (Lennulliiklusteeninduse AS, Igaunija), FINAVIA (Finavia Corporation, Somija; kopš 2017.gada 1.aprīļa ANS Finland) un LGS (VAS “Latvijas gaisa satiksme”, Latvija) noslēdza ANSP sadarbības līgumu, lai radītu NEFAB izveidošanas, ieviešanas un darbības juridisko pamatu.

SES mērķis ir panākt saskaņotu Eiropas gaisa trašu tīklu un gaisa satiksmes vadības sistēmas, kā arī to pārvaldību, lai sasniegtu kopīgus, uz klientu ieguvumiem balstītus mērķus, ņemot vērā drošumu, efektivitāti un tehniskos risinājumus. Lai sasniegtu šo mērķi, dalībvalstis ir sadalījušas gaisa telpu funkcionālajos blokos, pamatojoties uz ar valstu robežām nesaistītām prasībām, kuru ietvaros aeronavigācijas pakalpojumi un ar tiem saistītās funkcijas tiek piedāvātas, balstoties uz labāku rezultātu sasniegšanu pēc iespējas efektīvākā veidā. Tiecoties izveidot pēc iespējas lielākus gaisa telpu blokus, kas nojauc starpvalstu robežas, tiks samazināta Eiropas gaisa telpas sadrumstalotība un novērsta nevajadzīga infrastruktūras dublēšanās, kā arī samazinātas izmaksas un paaugstināts drošuma līmenis.

Borealis Alianse:

Borealis Alianse ir vadošā gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniedzēju (ANSP) alianse, kuras dalībnieku sadarbība ļauj klientiem saņemt kvalitatīvākus pakalpojumus.

Aliansē ir apvienojušies Dānijas, Igaunijas, Somijas, Islandes, Īrijas, Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības pakalpojumi sniedzēji.

Borealis Alianses dalībnieki ik gadu Ziemeļeiropas gaisa telpā apkalpo 4,2 miljonus lidojumu (*) 12.5 miljonu km2 platībā, kas aizņem 39% no Eiropas gaisa telpas.

* EUROCONTROL 2018.gada lidojumu dati

Pašlaik Borealis Alianse strādā pie savas galvenās programmas – līdz 2020.gadam visā Ziemeļeiropā ieviest brīvo maršrutu gaisa telpu (FRA). Programmas ietvaros tiks izveidota brīvo maršrutu gaisa telpa no Ziemeļatlantijas austrumu robežas līdz Krievijas gaisa telpai Eiropas Ziemeļos, kas sniegs ievērojamas priekšrocības gaisa telpas lietotājiem, gan degvielas ekonomijas, ietekmes uz vidi, gan izmaksu ziņā.

CANSO:

Civilo aeronavigācijas pakalpojumu organizācija.

CANSO ir vairāku ANSP globāla asociācija, kura pārstāv savus dalībniekus, lai koordinētu vienotu nostāju un apspriestu  nozares jautājumus. CANSO darbojas kā globāla ANSP balss gan normatīvajos, gan industrijas jautājumos un cieši sadarbojas ar abu šo pušu pārstāvjiem.

CANSO pārstāv aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju (ANSP) intereses visā pasaulē. CANSO dalībnieki ir atbildīgi par 85 % no visiem pasaules lidojumiem, un caur darba grupām dalībnieki dalās ar informāciju un izstrādā jaunas politikas virzienu, kuras galvenais mērķis ir uzlabot navigāciju gaisā un uz zemes. CANSO arī pārstāv savu dalībnieku viedokli nozīmīgos normatīvajos un industrijas forumos.

CANSO ir salīdzinoši jauna organizācija, tā tika izveidotu 1997.gadā, un VAS „Latvijas gaisa satiksme” ir viena no CANSO dibinātajām.

Starptautiskās organizācijas:

Iekārtu ražotāji:

Atpakaļ