Atalgojuma politika

Atalgojuma politika

Informācija par darba samaksu 

(publicēta saskaņā ar 2016. gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām. )

VAS “Latvijas gaisa satiksme” amatpersonām un darbiniekiem mēneša algu, piemaksu un sociālās garantiju apmēri noteikti “Atlīdzības sistēmas nolikumā”, kas apstiprināts un saskaņots ar padomi un akcionāru – LR Satiksmes ministriju.

LGS Atlīdzības sistēmas mērķis ir sekmēt kapitālsabiedrības misijai, mērķiem un attīstības stratēģijai atbilstošas personāla politikas realizāciju, panākt darba samaksas līdzsvarotību un konkurētspēju aviācijas nozarē.

VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) atalgojuma politika ir vērsta uz stabilu, vienmēr laikus izmaksātu un konkurētspējīgu darbinieku darba samaksu ar sociālajām garantijām un pabalstiem.

Atbilstoši kritērijiem LGS amati novērtēti un klasificēti algu grupās. Amatu vērtēšana notiek pēc šādiem kritērijiem – atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, darba sarežģītība, intelektuālā potenciāla izmantošana, sadarbība, atbildība par darba rezultātiem, izglītība, kas nepieciešama attiecīgajai profesijai/amatam.

Katrai algu grupai noteikts mēneša darba algas intervāls, ņemot vērā amata konkurētspēju darba tirgū.

Prēmijair papildu atalgojums par īpaši sekmīgiem darbības rezultātiem, un tā ir atzinība darbiniekam par izcilu un priekšzīmīgu darbu. Prēmēšanai ir materiāli stimulējošs raksturs, tā nav regulāri un obligāti piešķirama.

Valdes un padomes locekļu atlīdzība noteikta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām. Valdes un padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrības iedalījumam. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” klasificējama kā liela kapitālsabiedrība pēc kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (darbinieku skaits un finanšu rādītāji). 

Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

Amats Mēnešalgu diapazons EUR minMēnešalgu diapazons EUR maxAmatu skaits  Vidējā mēnešalga
Administratīvā funkcija1580480592955
Grāmatvedības un finanšu funkcija18904250102590
Iekšējais audits un kvalitātes vadības funkcija22154475102946
Informācijas tehnoloģiju funkcija19253415102455
Juridiskā funkcija2095341542601
Komunikācija un sabiedriskās attiecības2365236512365
Dokumentu pārvaldības funkcija1740238522062
Pamatdarbības funkcija  (GSV nodrošinājums)97064001822802
Personālvadības funkcija1740341532346
Saimnieciskā funkcija4552300201066
Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums10455440922313
Apsardzes un drošības (drošuma) funkcija4552585281084
Attīstības funkcija17454640202888
Valdes loceklis5769 5769 3 5769
Valdes priekšsēdētājs 6622 6622 1 6622
Padomes loceklis2208220822208
Padomes priekšsēdētājs 2454245412454

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balvaPiemaksas, prēmijas, naudas balvas apmērs (euro vai %)Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
Par papildus darbu,aizvietojot prombūtnē esošu darbiniekuLīdz 20%Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums
Piemaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienā100% apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmesDarba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums
Piemaksa par darbu naktī50% apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmesDarba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums
Par papildus darbuVienošanās noteiktā apmērā (līdz 50%)Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums
Par komandējumiem Latvijas Republikas robežās15 EUR diennaktī, papildus Ministru kabineta apstiprinātajām dienas naudāmDarba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums
Naudas balva darbinieku jubilejās sākot no 20 gadiem ik pa 5 gadiemGadu skaitlis x3 (EUR)Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums
Atvaļinājuma pabalsts30-75% atkarībā no darba stāžaDarba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums
Atpakaļ