Atalgojuma politika

Atalgojuma politika

Informācija par darba samaksu

(Publicēta saskaņā ar 2016. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.)

VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) amatpersonām un darbiniekiem mēneša algu, piemaksu un sociālās garantiju apmēri noteikti “Atlīdzības sistēmas nolikumā”, kas apstiprināts un saskaņots ar padomi un akcionāru – LR Satiksmes ministriju.

LGS Atlīdzības sistēmas mērķis ir sekmēt kapitālsabiedrības misijai, mērķiem un attīstības stratēģijai atbilstošas personāla politikas realizāciju, panākt darba samaksas līdzsvarotību un konkurētspēju aviācijas nozarē.

VAS “Latvijas gaisa satiksme” atalgojuma politika ir vērsta uz stabilu, vienmēr laikus izmaksātu un konkurētspējīgu darbinieku darba samaksu ar sociālajām garantijām un pabalstiem.

Atbilstoši kritērijiem LGS amati novērtēti un klasificēti algu grupās. Amatu vērtēšana notiek pēc šādiem kritērijiem – atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, darba sarežģītība, intelektuālā potenciāla izmantošana, sadarbība, atbildība par darba rezultātiem, izglītība, kas nepieciešama attiecīgajai profesijai/amatam.

Katrai algu grupai noteikts mēneša darba algas intervāls, ņemot vērā amata konkurētspēju darba tirgū.

Prēmija ir papildu atalgojums par īpaši sekmīgiem darbības rezultātiem, un tā ir atzinība darbiniekam par izcilu un priekšzīmīgu darbu. Prēmēšanai ir materiāli stimulējošs raksturs, tā nav regulāri un obligāti veicama.

Valdes un padomes locekļu atlīdzība

Valdes un padomes atlīdzība ir noteikta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām.

Valdes un padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrības iedalījumam.

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” klasificējama kā liela kapitālsabiedrība pēc kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (darbinieku skaits un finanšu rādītāji). 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

AmatsMēnešalgu diapazons EUR Amatu skaitsVidējā mēnešalga
minmax
Administratīvā funkcija 1227 4805 6 2609
Grāmatvedības un finanšu funkcija 1890 4250 8 2605
Personāla vadības un dokumentu pārvaldības funkcija 1885 3415 3 2500
Juridiskā funkcija 2215 3415 3 2615
Attīstības funkcija 2665 4115 4 3046
Iekšējais audits, kvalitātes vadības un drošuma funkcija 2215 4475 7 2989
Apsardzes un drošības funkcija 500 2585 26 1058
Pamatdarbības funkcija (GSV nodrošinājums) 970 6400 170 2883
Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums 1445 5440 74 2410
Informācijas tehnoloģiju funkcija 1925 3415 9 2454
Saimnieciskā funkcija 500 2890 23 1165
Komunikācija un sabiedriskās attiecības 2365 2365 1 2365
Valdes loceklis 5960 5960 2 5833
Valdes priekšsēdētājs 6622 6622 1 6622
Padomes loceklis 1788 1788 2 1788
Padomes priekšsēdētājs 1987 1987 1 1987

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Nr.p.k.Piemaksas, prēmijas, naudas balvas apmērs (euro vai %)Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
Par papildus darbu, aizvietojot prombūtnē esošu darbiniekuLīdz 20%Atlīdzības sistēmas nolikums
Piemaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienā100% apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmesAtlīdzības sistēmas nolikums
Piemaksa par darbu naktī50% apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmesAtlīdzības sistēmas nolikums
Par papildu darbuVienošanās noteiktā apmērā (līdz 50%)Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums
Par komandējumiem Latvijas Republikas robežās15 EUR diennaktī papildus Ministru kabineta apstiprinātajām dienas naudāmAtlīdzības sistēmas nolikums

Atpakaļ