Atalgojuma politika

Atalgojuma politika

Atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs

VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) personāla politika ir pakārtota uzņēmuma stratēģijai, un tā  balstās uz šādām pamatvērtībām: sociālā atbildība, tiesiskums, godīgums, sociālais dialogs, profesionalitāte, lojalitāte un lepnums par kopīgi sasniegto. LGS personāla politikas mērķis ir nodrošināt darbiniekiem motivējošu darba vidi ar sociālajām garantijām, attīstības iespējām un labiem darba apstākļiem.

LGS mērķis personāla vadībā ir ilgtspējīgas personāla vadības prakses izveide,  lai nodrošinātu kvalificētus, profesionālus un motivētus darbiniekus augstas uzņēmuma darbības efektivitātes sasniegšanai, sekmējot darba organizācijas pilnveidošanu un veicinot darbinieku attīstību un lojalitāti, nolūkā nodrošināt ilgtspējīgu uzņēmuma, aviācijas nozares un Latvijas attīstību.

Darbinieks, tā prasmes un iemaņas, ir LGS augstākā vērtība. Darbinieku veselību, drošība un labbūtība ir viena no galvenajām uzņēmuma prioritātēm.

Darba vide un darba procesi tiek veidoti tā, lai nepieļautu iespēju, ka tiek aizskartas vai pārkāptas darbinieku tiesības.

Savukārt atalgojuma sistēma tiek veidota tā, lai motivētu darbiniekus turpināt nodrošināt augstas kvalitātes un drošu pakalpojumu sniegšanu LGS klientiem, kā arī uzturēt un attīstīt starptautiskajām prasībām atbilstošu un inovatīvu infrastruktūru.

Kārtību, kādā tiek noteikta atlīdzība LGS darbiniekiem, nosaka Atlīdzības nolikums. Darbinieka atlīdzība veidojas no mēnešalgas, normatīvajos aktos noteiktajām piemaksām, papildu piemaksām, prēmijām un pabalstiem. Piemaksas ir iespējamas par papildu darbu, darbu gaidīšanas režīmā, kvalifikācijas apstiprinājumiem u.c. profesionālās darbības kritērijiem, komandējumiem un mācību darbu.

Prēmēšanas sistēma ir paredzēta, lai mudinātu darbiniekus uzlabot darba rezultātus, izrādīt iniciatīvu un pilnveidoties, tādējādi sekmējot  struktūrvienības, uzņēmuma un individuālo mērķu sasniegšanu.

Pabalstu sistēmas mērķis ir sekmēt darbinieku lojalitāti uzņēmumam. Pabalstu apmērus nosaka darba koplīgums.  

InfInformācija par darbinieku mēnešalgas minimālo, maksimālo un vidējo apmēru

FunkcijaDarbinieku skaits Minimālais apmērs Maksimālais apmērsVidēji
Administratīvā funkcija 5 1227 4985 2922
Apsardzes un drošības funkcija 26 680 2735 1243
Biznesa attīstības funkcija 4 2845 4295 3409
Grāmatvedības un finanšu funkcija 8 1800 4250 2740
Iekšējā audita, kvalitātes un drošuma funkcija 7 2215 4665 3144
Informācijas tehnoloģiju funkcija 8 2190 4180 2951
Juridiskā, personālvadības un lietvedības funkcija 6 2000 4300 2773
Komunikācijas funkcija 125452545 2545
Pamatdarbības funkcija (GSVnodrošinājums) 167 1250 6580 3204
Pamatdarbības funkcija (Tehniskais nodrošinājums76 1625 5620 2592
Saimniecības funkcija 23 680 3070 1368

Informācija par amatpersonu mēnešalgas minimālo, maksimālo un vidējo apmēru

Funkcija Darbinieku skaits Minimālais apmērs Maksimālais apmērs Vidēji
Valdes loceklis 2 5960 5960 5960
Valdes priekšsēdētājs 1 6622 6622 6622
Padomes loceklis2 1788 1788 1788
Padomes priekšsēdētājs 1 1987 1987 1987

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

VeidsPiemaksas, prēmijas, naudas balvas apmērs (euro vai %)Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
Par papildu darbu, aizvietojot prombūtnē esošu darbiniekuLīdz 20%Atlīdzības sistēmas nolikums
Piemaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienā100% apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmesAtlīdzības sistēmas nolikums
Piemaksa par darbu naktī50% apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmesAtlīdzības sistēmas nolikums
Par papildu darbuVienošanās noteiktā apmērā (līdz 50%)Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums
Par komandējumiem Latvijas Republikas robežās15 EUR diennaktī papildus Ministru kabineta apstiprinātajām dienas naudāmAtlīdzības sistēmas nolikums

Back