Izsoles

Sakarā ar ēkas atsavināšanu VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) rīko lietotu biroja mēbeļu izsoli.

Izsoles dalībnieki līdz 2020.gada 11.septembrim elektroniski iesniedz savus visaugstākās cenas piedāvājumus, nosūtot tos LGS Stratēģiskās plānošanas un administratīvā atbalsta departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja vietniekam Ērikam Ezeriņam, tālrunis: 67300811, e-pasts: eriks.ezerins@lgs.lv.Izsole notiks 2020.gada 14.septembrī plkst. 11:00, Izsoles komisijai slēgtā sēdē izvērtējot un salīdzinot izsoles dalībnieku elektroniski iesniegtos cenu piedāvājumus.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles 2020.gada 9.septembrī no plkst.10:00-17:00 iepazīties ar izsolāmo mantas kopumu, iepriekš saskaņojot laiku ar iepriekš norādīto LGS kontaktpersonu.

Izsoles sākumcena par visu mantas kopumu –  350.00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro un 00 centi), neieskaitot PVN.

Izsolei tiek noteikts augšupejošs izsoles solis –  10.00 EUR (desmit eiro un 00 centi), neieskaitot PVN.

Izsolē nav iespējams pieteikties un iegādāties atsevišķu mantu no norādītā kustamas mantu kopuma.

Izsoles norisi lūdzu skatīt izsoles noteikumos.

Pielikumā:

  1. Izsoles noteikumi

Back