Stājies spēkā jaunais darba koplīgums

27 Feb 2019

VAS “Latvijas gaisa satiksme” padome un akcionārs – Satiksmes ministrija ir akceptējuši jauno darba koplīgumu, kas paredz tiesību garantijas papildus Latvijas Republikas likumos noteiktajām un reglamentē samaksas, sociālās nodrošinātības, darbinieku darba un atpūtas laika, kvalifikācijas celšanas, darba apstākļu uzlabošanas un darba drošības noteikumus.

Jaunais koplīgums tāpat kā iepriekšējais paredz, ka finanšu līdzekļu iespēju robežās GSV dispečeriem līdz 2027. gadam tiks nodrošināta ikgadēja algu paaugstināšana 2% apmērā.

Koplīgums arī nosaka piemaksu saņemšanu par papildu darbu, par cita darbinieka aizvietošanu, par virsstundu darbu, par darbu naktī un svētku dienās, par komandējumiem, par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, par darbu gaidīšanas režīmā, kvalifikācijas apstiprinājumiem u.c. profesionālās darbības kritērijiem. Tāpat tiek paredzētas prēmijas par darba rezultātiem un citi stimuli.

Darba koplīgums arī nosaka materiālās palīdzības apjomus darbiniekiem (piemēram, bērna piedzimšanas vai adopcijas gadījumos), atvaļinājuma un atlaišanas pabalstus, darbinieku mācību Latvijas izglītības iestādēs un svešvalodu kursu apmaksu, darbinieku apdrošināšanu un sporta un kultūras pasākumu nodrošināšanu.

Līgumā paredzēts arī papildu sociālais nodrošinājums darbiniekiem, piemēram, GSV dispečeru apdrošināšana pret gaisa satiksmes vadības dispečera licences zaudēšanu.

“Koplīgums, no vienas puses, atbilst uzņēmuma iespējām nodrošināt darbiniekiem ievērojamu papildu labumu apjomu un, no otras puses, apmierina darbinieku vajadzības. Esmu pārliecināts, ka gan administrācija, gan arodbiedrības ievēros partneru tiesības, kā arī precīzi izpildīs savus pienākumus, kurus paredz koplīgums,” rezumē LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš.

Koplīgumu LGS administrācijas vārdā parakstīja valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes locekļi Ilze Aleksandroviča, Elmārs Švēde un Iveta Virse, bet arodbiedrību vārdā – Latvijas Aviācijas dispečeru arodbiedrības valdes priekšsēdētājs Aivars Pūcītis, Latvijas Gaisa satiksmes vadības dispečeru arodbiedrības valdes loceklis Ivars Siņuks un Latvijas Darbaļaužu arodbiedrības valdes priekšsēdētājs Dins Sirsniņš, kā arī darbinieku pilnvarotie pārstāvji Juris Vanags, Pāvels Zarjanskis un Viktors Veļikanovs.

Atpakaļ