Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” valdes locekļa kandidātu atlases procesa rezultātiem

20 Mar 2024

Atklāto konkursu uz vakanto VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk LGS) valdes locekļa  amatu organizēja ar LGS padomes 2023.gada 19.oktobra sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.12) izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā:

Dins Merirands – komisijas vadītājs, VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes priekšsēdētājs,

Andris Ozoliņš – komisijas loceklis, VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes loceklis,

Aleksandrs Gusevs – komisijas loceklis, VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes loceklis,

Dzintra Gasūne – komisijas locekle, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja,

Jānis Lielpēteris – neatkarīgais eksperts, biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” valdes loceklis,

             Dāvids Tauriņš – eksperts bez balss tiesībām, VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes priekšsēdētājs.

            Nominācijas procesa nodrošināšanai tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”.

            Atklāts konkurss uz LGS vakanto valdes locekļa amatu tika izsludināts 2023.gada 7.decembrī LGS, Satiksmes ministrijas, Valsts kancelejas valsts kapitāla pārvaldības, Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapās un sociālajos tīklos (LinkedIn, Facebook u.c.).

Konkursā tika meklēts valdes locekļa amata kandidāts aeronavigācijas drošuma pārvaldības jomā un kvalitātes pārvaldības jomā.

Uz vakanto valdes locekļu amatu tika saņemti 12 pieteikumi. Kandidāti valdes locekļa amatiem tika vērtēti trīs kārtās, un nominācijas komisija tos novērtēja, balstoties uz nominācijas komisijas 2023.gada 23.novembra sēdē apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.

Konkursa pirmajā kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi, pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem dokumentiem. Veicot kandidātu novērtējumu, nominācijas komisija uz konkursa otro kārtu izvirzīja 7 kandidātus, kuri saņēma lielāko punktu skaitu.

Konkursa otrajā kārtā notika daļēji strukturēta intervija, kuras laikā komisija izvērtēja kandidāta pieredzi, prezentāciju – stratēģisko redzējumu, profesionālās zināšanas saskaņā ar komisijas iepriekš apstiprinātajiem kritērijiem. Intervijas laikā komisija izvērtēja kandidātu svešvalodu zināšanas. Tāpat kandidāti prezentācijas veidā sniedza nominācijas komisijai savu redzējumu par LGS galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Nominācijas komisija, pamatojoties uz veikto kandidātu novērtējumu, uz konkursa trešo kārtu izvirzīja 3 kandidātus valdes locekļa amatam aeronavigācijas drošuma pārvaldības jomā un kvalitātes pārvaldības jomā, kuri saņēma lielāko punktu skaitu.

Konkursa trešajā kārtā notika padziļināta kandidātu vadības kompetenču novērtēšana, kuru nodrošināja personāla atlases kompānija. Nominācijas komisija, ievērojot piesaistītā personāla atlases kompānijas vērtējuma rezultātus, novērtēja kandidātu kompetences.

Komisija konkursa rezultātā padomei galīgā lēmuma pieņemšanai izvirzīja divus kandidātus, kuri trīs kārtu kopsummā saņēma lielāko punktu skaitu uz valdes locekļa amatu aeronavigācijas drošuma pārvaldības jomā un kvalitātes pārvaldības jomā. Nominācijas komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums LGS padomei,

Atpakaļ