Risku pārvaldība

Risku pārvaldība

Paredzamie riska faktori

Definētie riski tieši un netieši ietekmē sekmīgu aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja – VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbību, nodrošinot efektīvu un finansiāli stabilu uzņēmuma attīstību. Jebkura riska iestāšanās atstāj tiešu ietekmi uz LGS rezultatīvajiem rādītājiem un mērķu izpildi.

Finanšu riski

 • Finanšu resursa pieejamība, t.sk. kredītlikmju risks, lai nodrošinātu atbilstošas tehnoloģijas un cilvēkresursus pakalpojumu sniegšanai;
 • Nesavlaicīga klientu maksājumu veikšana;
 • Valūtas maiņas risks;
 • Likviditātes risks.

Operacionālie riski

 • Ar civilo aviāciju nesaskaņota gaisa telpas zonas nodalīšana militārām vajadzībām, kas ietekmē lidojumu efektivitāti un gaisa telpas kapacitāti;
 • Cilvēciskā faktora un savlaicīgu procesu pārmaiņu vadības risks, mainoties normatīvajam regulējumam vai darbības apstākļiem
 • Nestabila tehnoloģiju darbība, jauno tehnoloģiju integritātes trūkums, inovatīvu drošības infrastruktūras un pakalpojumu ieviešana, lai novērstu vai maksimāli minimizētu funkcionālo sistēmu ievainojamības risku;
 • Avionozarē strādājošo darbinieku streiki.

Reputācijas riski

 • Nepatiesas informācijas par LGS darbību izplatīšana publiskajā telpā;
 • Krāpšanas un korupcijas riski, kad lēmumi var tikt pieņemti savu vai citas personas interešu labā, nepienākošos labumu gūšana, nodarot kaitējumu uzņēmumam un tā tēlam.

Stratēģiskie riski

 • Savlaicīgi neizstrādāts normatīvo aktu ietvars LGS pakalpojumu sniegšanai, kas ietekmē trešo pušu rīcību LGS pakalpojumu sniegšanas jomās, radot nepietiekami regulētu vidi;
 • Industrijas kapacitāte jaunu nozares attīstībai atbilstošu tehnoloģiju izstrādē;
 • Neprognozēts lidojumu intensitātes pieaugums vai kritums, kas ievērojami pārsniedz plānoto scenāriju, var radīt risku, ka LGS GSV dispečeri nespēj paredzētajā laikā apkalpot visus gaisa kuģus maršrutā, rezultātā palielinoties kavējuma minūtēm lidojuma maršrutā;
 • Kapacitātes un resursu pieejamība pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai;
 • Konkurētspējas saglabāšana globalizācijas kontekstā.

Iepriekš uzskaitītie vides faktori un riski ir svarīga nosacījumu kopuma daļa, kas ir jāņem vērā aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja darbā. Kapitālsabiedrības ietekmes sfērā esošu risku vadība, pēc iespējas samazinot riska iestāšanās varbūtību vai tā iestāšanās negatīvās sekas,  tiek nodrošināta ar iekšējās vadības un kontroles sistēmas darbību, kura tiek pastāvīgi pilnveidota, kā arī drošuma pārvaldības sistēmas darbību.  LGS sniegto aeronavigācijas pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai 2000. gadā tika ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma. Kopš 2001. gada 6. novembra LGS kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta atbilstoši standarta ISO 9001 prasībām, ko apliecina atbilstošs sertifikāts. Savukārt aeronavigācijas pakalpojumu augsta drošuma līmeņa nodrošināšanai LGS pakalpojumu atbilstību savas kompetences ietvaros pārbauda CAA, izsniedzot atbilstošu sertifikātu.

LGS risku pārvaldības, interešu konflikta novēršanas, korupcijas apkarošanas politika

LGS darbības pamatprincips ir aeronavigācijas pakalpojumu drošums. LGS apņemas izstrādāt, realizēt un pilnveidot darba metodes un procedūras, kas ir vērstas uz iespējami augstāko drošuma sasniegšanu un palīdz sniegt aeronavigācijas pakalpojumus ar tiem atbilstošiem resursiem, kas ievērotu starptautiskos un valsts likumus un standartus. LGS Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikas  mērķis ir nodrošināt uzņēmuma darbiniekiem pilnīgu izpratni par to, kādās darbībās un formās izpaužas korupcija, interešu konflikts, lai uzņēmuma darbinieki varētu izvērtēt savas rīcības atbilstību spēkā esošo iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām un nepieļautu to pārkāpumus.

LGS veiktie pasākumi, pilnveidojot iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai

Izpildot Ministru kabineta 2017. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasības, VAS “Latvijas gaisa satiksme” ir veikusi nepieciešamos pasākumus.

LGS darbojas personāla atlases sistēma, kas ir noteikta uzņēmuma iekšējās procedūrās. Vakances tiek aizpildītas gan konkursu kārtībā, gan piemērojot citas atlases metodes. Informācija par vakancēm tiek ievietota LGS mājaslapā. Tāpat, ņemot vērā minēto MK noteikumu prasības, ir izstrādāta un apstiprināta iekšējā procedūra “Iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai VAS “Latvijas gaisa satiksme””. Procedūra precizē ar iekšējo kontroli saistītos jautājumus un ar to ir iepazīstināti LGS darbinieki.

2021.gadā procedūra tika pārskatīta – veikti grozījumi atbilstoši notikušajām izmaiņām LGS struktūrā, kā arī tika pārskatīti ar darba pienākumu veikšanu saistītie riski. LGS darbinieki piedalījās KNAB organizētajā seminārā par korupcijas novēršanas jautājumiem. Iekšējās kontroles jautājumi tika ietverti un skatīti arī notikušo iekšējo auditu ietvaros.

Atpakaļ